ઘણીવાર લાયબ્રેરીમાં ભેટ આવતાં પુસ્તકોની લાયબ્રેરીમાં ઘણી પ્રતો હોય જ છે, તો કેટલીકવાર જર્જરિત પણ હોય છે. ઉપરાંત ઘણાં લોકોને જૂના વાંચેલા પુસ્તકોનું શું કરવું એ સમજ નથી પડતી.

 

વાંચન અભિયાન અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમો