વર્ષપ્રમુખોમાનદ્ મંત્રીઓ
૨૦૦૧-૨૦૦૫શ્રી મહાદેવભાઈ રણછોડજી દેસાઈપ્રા. જયંતિભાઈ મોરારજી નાયક
૧૯૯૧-૨૦૦૧શ્રી મહાદેવભાઈ રણછોડજી દેસાઈશ્રી નટવરલાલ માલજીભાઈ પારેખ
૧૯૮૯-૯૧શ્રી મહાદેવભાઈ રણછોડજી દેસાઈશ્રી સુમનભાઈ ભીખુભાઈ દેસાઈ
૧૯૮૮-૮૯શ્રી દિલીપભાઈ બાપુભાઈ દેસાઈશ્રી મહાદેવભાઈ રણછોડજી દેસાઈ
૧૯૮૬-૮૮શ્રી દિલીપભાઈ બાપુભાઈ દેસાઈશ્રી સુધીરભાઈ શરદચંદ્ર સુળે
૧૯૮૩-૮૬શ્રી પ્રવિણચંદ્ર વલ્લભભાઈ પટેલશ્રી મહાદેવભાઈ રણછોડજી દેસાઈ
૧૯૮૦-૮૩શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી મહાદેવભાઈ રણછોડજી દેસાઈ
૧૯૭૪-૮૦શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી નટવરલાલ માલજીભાઈ પારેખ
૧૯૭૩-૭૪શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી પ્રવિણચંદ્ર વલ્લભભાઈ પટેલ
શ્રી નટવરલાલ માલજીભાઈ પારેખ
૧૯૭૨-૭૩શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી પ્રવિણચંદ્ર વલ્લભભાઈ પટેલ
૧૯૭૧-૭૨શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી મનુભાઈ દુલ્લભભાઈ ઠાકોર
૧૯૭૦-૭૧શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી ઇન્દ્રવદન ગોપાળજી દેસાઈ
શ્રી મનુભાઈ દુલ્લભભાઈ ઠાકોર
૧૯૬૮-૭૦શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી ધનસુખલાલ કે. ગાંધી
શ્રી અમૃતલાલ ટી. સુખડવાલા
૧૯૬૭-૬૮શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી એન. એમ. શાસ્ત્રી
શ્રી હસમુખલાલ શા. આચાર્ય
૧૯૬૫-૬૭શ્રી બળવંતરાય અંબેલાલ દેસાઈશ્રી ડૉ. ચી. ગા. ગાંધી
શ્રી એન. એમ. શાસ્ત્રી
૧૯૫૪-૬૫શ્રી કરસનજી દયાળજી દેસાઈશ્રી બ.અ. દેસાઈ
શ્રી ડૉ. ચી. ગા. ગાંધી
૧૯૫૨-૫૪શ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ મજમુદારશ્રી બ.અ. દેસાઈ
શ્રી ડૉ. ચી. ગા. ગાંધી
૧૯૪૮-૫૨
શ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ મજમુદારશ્રી બ.અ. દેસાઈ
શ્રી સુરેન્દ્રનાથ શેઠજી
૧૯૪૬-૪૮શ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ મજમુદારશ્રી ઉમિયાશંકર જે. મહેતા
શ્રી બ.અ. દેસાઈ
૧૯૪૫-૪૬શ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈશ્રી ઉમિયાશંકર જે. મહેતા
શ્રી બ.અ. દેસાઈ
૧૯૪૧-૪૫શ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈશ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ મજમુદાર
શ્રી ઉમિયાશંકર જે. મહેતા
૧૯૪૦-૪૧શ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈશ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ મજમુદાર
શ્રી રઘુનાથજી નાયક
૧૯૩૯-૪૦શ્રી દ્વારકાદાસ રંગનાથ શેઠજીશ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈ
શ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ મજમુદાર
૧૯૩૬-૩૯મે. નવસારી પ્રાંત સુબા સાહેબ શ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈ
શ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ મજમુદાર
૧૯૩૪-૩૬મે. નવસારી પ્રાંત સુબા સાહેબ શ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈ
શ્રી ગણપતરાવ શેઠજી
૧૯૩૩-૩૪મે.પવાર સાહેબ (સુબા)શ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈ
શ્રી ગણપતરાવ શેઠજી
૧૯૩૨-૩૩નવસારી પ્રાંત સુબા સાહેબશ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈ
શ્રી ગણપતરાવ શેઠજી
૧૯૨૯-૩૨મે. મંગેશ કમળાજી નાડકર્ણી સુબા સાહેબશ્રી મગનલાલ ઝીણાભાઈ દેસાઈ
શ્રી ગણપતરાવ શેઠજી
૧૯૨૭-૨૯મે.માધવરાવ મોરારરાવ શિતોળેશ્રી કનૈયાલાલ મજમુદાર
શ્રી કરસનજી દયાળજી દેસાઈ
૧૯૨૬-૨૭મે.રામચંદ્રરાવ પવાર સાહેબશ્રી કનૈયાલાલ મજમુદાર
શ્રી કરસનજી દયાળજી દેસાઈ
૧૯૨૫-૨૬મે.રા.રા. મણિભાઈ બાલાભાઈ નાણાવટીશ્રી કનૈયાલાલ મજમુદાર
શ્રી કરસનજી દયાળજી દેસાઈ
૧૯૨૪-૨૫મે.રા.રા. મણિભાઈ બાલાભાઈ નાણાવટીશ્રી દ્વારકાદાસ રંગનાથ શેઠજી
શ્રી કનૈયાલાલ મજમુદાર
૧૯૨૨-૨૪મે.રા.રા.સત્યવ્રત મુકરજી સુબા સાહેબશ્રી દ્વારકાદાસ રંગનાથ શેઠજી
શ્રી કનૈયાલાલ મજમુદાર
૧૯૨૧-૨૨મે.રા.રા.મોતીભાઈ છોટુભાઈ દેસાઈ
(ડીસ્ટ્રીક્ટ જડ્જ)
રા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
રા. દ્વારકાદાસ રંગનાથ શેઠજી
૧૯૨૦-૨૧મે.રા.રા. મોરેશ્વર વિનાયક સારંગપાણિરા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
રા. દ્વારકાદાસ રંગનાથ શેઠજી
૧૯૧૮-૨૦મે.રા.રા. રતનજી ડોસાભાઈ માસ્તર
(ડીસ્ટ્રીક્ટ જડ્જ)
રા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
રા. દ્વારકાદાસ રંગનાથ શેઠજી
૧૯૧૭-૧૮મે.રા.રા. રતનજી ડોસાભાઈ માસ્તર
(ડીસ્ટ્રીક્ટ જડ્જ)
શ્રી જમાનાદાસ ઘેલાભાઈ  વકીલ
રા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
૧૯૧૬-૧૭મે.રા.રા. ગોપાલકૃષ્ણ દાંડેકરશ્રી જમાનાદાસ ઘેલાભાઈ  વકીલ
રા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
૧૯૧૫-૧૬મે.રા.રા. ગોવિંદભાઈ દેસાઈશ્રી જમાનાદાસ ઘેલાભાઈ  વકીલ
રા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
૧૯૧૪-૧૫મે.રા.રા. સારાભાઇ વહાલાભાઈ મજુમદારશ્રી જમાનાદાસ ઘેલાભાઈ  વકીલ
રા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
૧૯૧૩-૧૪મે.રા.રા. માણેકલાલ સાકરલાલ દેસાઈશ્રી જમાનાદાસ ઘેલાભાઈ  વકીલ
રા. નાગરજી વસનજી દેસાઈ
૧૯૧૨-૧૩મે.રા.રા. માણેકલાલ સાકરલાલ દેસાઈશ્રી રુદરજી મોહનભાઈ વકીલ
શ્રી જમાનાદાસ ઘેલાભાઈ  વકીલ
૧૯૧૧-૧૨મે.સુબા સાહેબ,
રા.રા. ગોવિંદભાઈ હાથીભાઈ દેસાઈ
શ્રી માણેકલાલ શિવલાલ વકીલ
શ્રી રુદનજી મોહનભાઈ વકીલ