શ્રી હર્ષદ શાહ લિખિત ‘શિક્ષણ ચેતના’ પુસ્તકના વિમોચનનો કાર્યક્રમ પણ અહીં યોજાયો હતો.
શ્રી ઇન્તેખાબ અન્સારી લિખિત ‘શિક્ષણના સાંપ્રત પ્રવાહો’ પુસ્તકના વિમોચનનો કાર્યક્રમ પણ અહીં યોજાયો હતો.

 

 

પુસ્તક વિમોચન અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમો