2019

2018

૨૮, નવેમ્બર

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી

પુસ્તકાલય પણ સામાજીક ચેતનાનું કેન્દ્ર બની શકે છે.

૨૬, જાન્યુઆરી

કાર્યક્રમનું નામ: સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ધીરૂભાઈ દેસાઈ

યુનોએ પણ જાણવું જોઈએ કે પુસ્તકવર્ષ તો આવી રીતે ઉજવી શકાય.

2017

૮, ઓગષ્ટ

કાર્યક્રમનું નામ:સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: શ્રી ભગવતીકુમાર શર્મા

બાળવક્તાઓને સાંભળી હું ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે આશ્વસ્ત થયો છું.

૧૮, ફેબ્રુઆરી

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ

 

૨૮, નવેમ્બર

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: પૂ. શ્રી મોરારિબાપુ

“I am extremly happy with the way the books are worshipped here”

2016

૨૮, માર્ચ

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: શ્રી વિષ્ણુ પંડ્યા

“An University of Character  Building”

૨૮, જાન્યુઆરી

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: શ્રી મોતીભાઈ પટેલ

Navsari is the “Athens of Gujarat”

2015

૮, મે

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: શ્રી રઘુવીર ચૌધરી

Navsari has earned the title of “The Reading capital of Gujarat”

on account of Sayaji Library