વિચારમંથન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

Mar 4, 2019

૨૯ ડીસેમ્બરના રોજ વિચારમંથન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. રસ ધરાવતી વ્યક્તિ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઇ શકે.