પૂ. શ્રી મોરારિબાપુ

Jan 29, 2017

૨૮, નવેમ્બર

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: પૂ. શ્રી મોરારિબાપુ

“I am extremly happy with the way the books are worshipped here”