માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી

Dec 25, 2018

૨૮, નવેમ્બર

કાર્યક્રમનું નામ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી

પુસ્તકાલય પણ સામાજીક ચેતનાનું કેન્દ્ર બની શકે છે.