ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ધીરૂભાઈ દેસાઈ

Jan 26, 2018

૨૬, જાન્યુઆરી

કાર્યક્રમનું નામ: સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

અતિથિનું નામ: ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ધીરૂભાઈ દેસાઈ

યુનોએ પણ જાણવું જોઈએ કે પુસ્તકવર્ષ તો આવી રીતે ઉજવી શકાય.