પુસ્તકાલયનો ઉત્તર-પૂર્વ તરફનો એક ભાગ ધરતીકંપમાં ક્ષતિગ્રસ્ત થયો હતો.

Nov 12, 2018