ગાંધી સાહિત્યના ૧૦,૦૦૦ જેટલાં પુસ્તકો ગ્રંથાલયને ભેટ આપવામાં આવી

Mar 30, 2018

શ્રી લલ્લુભાઇ મકનજી પટેલના પરિવાર તરફથી ગાંધી સાહિત્યના ૧૦,૦૦૦ જેટલાં પુસ્તકો ગ્રંથાલયને ભેટ આપવામાં આવી.