પ્રથમ પાનુ » ઈતિહાસ    
અમારૂં મિશન :

નવસારી આવનારી સદીમાં વિશ્વને ચરણે ૧૦૦ મહાન નર-નારી રત્નોની ભેટ ધરે.
નવસારીનું દરેક બાળક પુસ્તકાલયનું સભ્ય બને.