પ્રથમ પાનુ » સભ્યપદ    

આ સંસ્થાના વાચક સભ્યપદ માટે કોઇ લવાજમ નથી, આપે માત્ર નિયત ફોર્મમાં અરજી કરી નીચે પ્રમાણે ડીપોઝીટ ભરવાની રહેશે.
સભ્યપદ:
આ સંસ્થાના વાચક સભ્યપદ માટે કોઇ લવાજમ નથી, આપે માત્ર નિયત ફોર્મમાં અરજી કરી નીચે પ્રમાણે ડીપોઝીટ ભરવાની રહેશે.
બે પુસ્તક + બે મેગેઝીન: રૂ. ૨૫૦.૦૦
ત્રણ પુસ્તક + ત્રણ મેગેઝીન: રૂ. ૩૦૦.૦૦
ચાર પુસ્તક + ચાર મેગેઝીન: રૂ. ૫૦૦.૦૦
ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લીક કરો.
બાળ વિભાગના સભ્યપદ માટે કોઇ ડીપોઝીટ નથી (નિયમોને આધીન).
ઈલેકટ્રોનિક લાયબ્રેરી:
ઈલેકટ્રોનિક લાયબ્રેરીના સભ્યપદ માટેનું લવાજમ નીચે પ્રમાણે છે:    
ઓડીયોવીડીયો / સીડી રૂ. ૫૦.૦૦રૂ. ૨૫૦.૦૦    
વાર્ષિક લવાજમ:ડીપોઝીટ: રૂ. ૫૦.૦૦રૂ. ૨૦૦.૦૦    
       
       
       
       
       
       
       

ઓડીયોવીડીયો / સીડી0A95; લવાજમ:રૂ. ૫૦.૦૦રૂ. ૨૫૦.૦૦
ડીપોઝીટ:રૂ. ૫૦.૦૦રૂ. ૨૦૦.૦૦