પ્રથમ પાનુ » ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સાહિત્ય યાત્રા    
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સાહિત્ય યાત્રા:

પ.પૂ. નારાયણ દેસાઇની અધ્યક્ષતામાં નવસારીમાં સુંદર રીતે સાહિત્ય યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ. જેમાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિચારગોષ્ઠિ, શાળાઓમાં મેળાવડા, ગ્રંથયાત્રાઓ અને 'પુસ્તક અધ્યયન અનુશીલન' પ્રોજેક્ટનો સાફલ્ય સમાપન સમારોહ અને પુસ્તક અંગે વાર્તાલાપો યોજાયા.