પ્રથમ પાનુ » લાયબ્રેરી સેવાઓ    
     
શ્રી સયાજી વૈભવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય :    
એક ઝાંખી
સ્થાપના:  ઇ.સ. ૧૮૯૮
જમીનનું ક્ષેત્રફળ: ૬૭૬.૬૭ ચો.મી.
કુલ ભવનનું ક્ષેત્રફળ: ૭૫૦.૦૦ ચો.મી. (લાયબ્રેરીના વપરાશ માટે) ૪૪૬.૦૦ ચો.મી. (ભાડેથી આપેલ છે)
કોમ્પ્યુટર ટર્મીનલ:
સભ્ય સંખ્યા: ૩૦૬૯
સભ્ય સંખ્યા (બાળ વિભાગ): ૩૬૮૪
દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય: ૩૨૭
શેરી પુસ્તકાલયના સભ્યો: ૧૧૬૩
પુસ્તકોની સંખ્યા:
કુલ: ૯૬૧૪૨
ગુજરાતી: ૫૭૬૭૪
અંગ્રેજી: ૨૭૯૭૦
હિન્દી: ૯૧૪૯
મરાઠી: ૧૧૬૪
સંસ્કૃત: ૧૭૫
ઊર્દૂ: ૧૦
વિડિયો કેસેટ: ૩૪૧
ઓડિયો કેસેટ: ૧૮૮૬
ઓડિયો-વિડિયો સીડી/ડીવીડી: ૪૪૯
બાળવિભાગ:
ગુજરાતી: ૧૨૫૭૧
અંગ્રેજી: ૪૨૦૯
કુલ: ૧૬૭૮૦
સામયિકો:
ગુજરાતી: ૧૩૭
અંગ્રેજી: ૩૭
હિન્દી: ૧૧
કુલ: ૧૮૫
વર્તમાનપત્રો:
ગુજરાતી: ૧૧
અંગ્રેજી:
હિન્દી:
કુલ: ૧૮