પ્રથમ પાનુ » તરતાં પુસ્તકો    
તરતાં પુસ્તકો:

શ્રેષ્ઠ વાચક સ્પર્ધા દરમ્યાન એક સૂત્ર મળ્યું 'અમે વાંચીશું અને અમારા મમ્મી-પપ્પાને વંચાવીશું'-આમાંથી પ્રેરણા લઇ ને કેવળ વિદ્યાર્થીઓ નહીં પણ સમાજ આખાને વાચન માટે પે્રરવા એક યોજના 'તરતા પુસ્તકો' ના સ્વરૂપે અમલી બનાવી.

ઉદ્દેશ્:

નવસારીનાં ૫૦૦૦ નગરજનો (વિદ્યાર્થી સહીત) ઓછામાં ઓછું એક પુસ્તક ખરીદે, વાંચે અને ત્યારબાદ સ્વજન, મિત્રવૃંદમાં તરતું મૂકે એ પુસ્તક પંદર જણ વાંચે અને અંતે પુસ્તકાલયને ભેટ સ્વરૂપે મળે.x0AE6;૦ પુસ્તકો તરતાં મુક્યા અને ૩૭૫૦૦ વાચકો વાચન પ્રત્યે જાગ્રત થયા પુસ્તકો ખરીદતા થયા અને પુસ્તકો વાંચતા થયા.