વિચારમંથન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

Jul 30, 2018

૨૯ ડીસેમ્બરના રોજ વિચારમંથન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. રસ ધરાવતી વ્યક્તિ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઇ શકે.